Regulamin

Regulamin

Regulamin utworzony i obowiązujący od 01.02.2017r. 

Załącznik do regulaminu:
Oświadczenie o odstąpeniu od umowy (konsument)


I Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin określa:
a) warunki korzystania z portalu OpenPrint.pl, zwanego dalej Portalem,
b) zasady przyjmowania zamówień,
c) zasady dotyczące zarządzania danymi Klienta,
d) warunki składania reklamacji i warunki odstąpienia od Umowy,
e) warunki przyjmowania plików graficznych, drukarni internetowej OpenPrint.pl, zwanej dalej Drukarnią.
1.2. Drukarnia OpenPrint.pl (dalej „Drukarnia”) dostępna jest pod adresem: https://www.openprint.pl
1.3. Właścicielem oraz administratorem strony www.openprint.pl jest firma OpenPrint.pl Paweł Frieske z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 266C, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem 80507/2011 z dnia 04.07.2011r, (NIP: 972-108-62-78, REGON: 301782509). Konto bankowe: 33 1140 2004 0000 3002 7368 4396 (Bank: mBank S.A.).
1.4. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.openprint.pl, w szczególności ich opisy, parametry, użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II Ogólne warunki

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty i usługi Drukarni jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz rejestracja na stronie www.openprint.pl. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym podanie prawdziwego i używanego adresu e-mail wykorzystywanego w dalszej korespondencji. Jest ona równoznaczna z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.2. Rejestracja w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Drukarnia. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.
2.3. Klientami Drukarni (dalej „Klient” lub „Klient Drukarni”) mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, wyposażonych w zdolność do czynności prawnych. Czynności w imieniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby. Dokonywanie za pośrednictwem Drukarni czynności prawnych przez osobę nie mającą prawa do ich dokonywania będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
2.4. Drukarnia może w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym pozbawić lub ograniczyć Klienta praw do korzystania z Drukarni w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnie obowiązującego, niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Internetu, a w szczególności, gdy Klient:
a) dopuścił się za pośrednictwem Drukarni naruszenia dóbr osób trzecich,
b) podał w trakcie rejestracji nieprawdziwe dane,
c) nie miał prawa do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach,
d) swoim zachowaniem godzi w dobre imię Drukarni.
2.5. Zabrania się powtórnej rejestracji Klienta, który został pozbawiony prawa do korzystania z Drukarni bez uprzedniej zgody Drukarni.
2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, podejmuje on środki adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, przeciwdziałające uzyskaniu dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.
2.7. Klientowi Drukarni zabrania się:
a) korzystania z Drukarni w sposób niezgodny z prawem powszechnie obowiązującym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,
b) przekazywać Drukarni treści niezgodnych z prawem, np. treści naruszające prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propagujących treści zabronione,
c) posługiwać się grafikami co do których nie posiada praw autorskich,
d) rozsyłać lub umieszczać w ramach Drukarni niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu,
e) korzystać z Drukarni w sposób mogący zakłócić jej funkcjonowanie, utrudniający do niej dostęp innym użytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub samej Drukarni,
f) korzystać z treści zamieszczonych na Portalu w sposób wykraczający poza własny użytek.

III Zamówienia

3.1. Przedmiotem zawarcia umowy z Drukarnią są towary lub usługi, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania danego zamówienia.
3.2. W celu zawarcia umowy z Drukarnią należy założyć konto na stronie internetowej www.openprint.pl, dokonać wyboru towaru lub usługi, stosownych parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać sposób wysłania grafiki, metodę płatności oraz sposób dostawy podając także adres na który ma być dokonana wysyłka.
3.4. Kliknięcie przycisku „zamów” powoduje wygenerowanie automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany przy rejestracji adres e-mail. Wiadomość ta zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) sumaryczną cenę brutto zamawianych towarów lub usług,
b) opis przedmiotu Zamówienia oraz jego numer,
c) sugerowaną metodę płatności oraz sposób dostawy,
d) domyślny adres i przewidywany termin w jakim Drukarnia dokona wysyłki
3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że Klient dokona akceptacji przesłanych grafik, a płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie OpenPrint.pl – tylko dla zleceń opłacanych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „PayU – platnosci.pl”. Płatności dokonać można po zaakceptowaniu grafiki przez Klienta albo Drukarnię. W przypadku wybrania płatności za pobraniem warunkiem przekazania zamówienia do realizacji jest akceptacja przez Klienta przesłanych przez niego grafik.
3.6. Przekazanie zamówienia do realizacji uniemożliwia późniejsze odstąpienie od umowy (nie dotyczy osób fizycznych dokonujących zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, zwanych dalej „Konsumentami”).
3.7. Od zawartej umowy nie można odstąpić, a towarów nie można zwrócić jeśli Drukarnia prawidłowo wykonała Zlecenie (nie dotyczy Konsumentów).
3.8. Zamówienia można składać całą dobę, w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny akceptacji grafik oraz terminy realizacji określone są na stronie internetowej Drukarni.
3.9. Drukarnia ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z przyczyn technologicznych, którymi są w szczególności awaria używanych w toku procesu poligraficznego urządzeń lub wystąpienie nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej bądź z powodu ograniczonej dostępności surowców na rynku.

IV Przesyłka, ceny i sposoby płatności

4.1. Przesyłka Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania danego Zamówienia.
4.2. Terminy realizacji dostaw określone są w zależności od towaru lub usługi i są dostępne na stronie internetowej Drukarni. Są to terminy przybliżone, a ich długość może ulec zmianie w zależności od okoliczności niezależnych od Drukarni, w szczególności wynikających z braku dostawy energii elektrycznej czy problemów technicznych spowodowanych awariami maszyn. Ich przekroczenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta.
4.3. Dostawa zamówionych towarów lub usług odbywa poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią. Firma kurierska ma prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez Drukarnie OpenPrint.pl, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu nadania. Terminy realizacji zamówień w Drukarni OpenPrint.pl ukazują termin dostarczenia towaru przy założeniu, że firma kurierska dostarczy przesyłkę na drugi dzień roboczy. 4.4 Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska ma prawo ich nie zrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku nie zrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji (nie dotyczy Konsumentów).
4.5. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu lub usługi, koszt pakowania oraz podatek VAT, o ile w opisie Produktu czy usługi nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów związanych z dodatkowymi opcjami np. opłata za wysyłkę za pobraniem, dopłaty za wskazane godziny dostarczenia, dopłaty za wysyłkę do wielu różnych adresów i innych.
4.6. Płatności za Zamówienia można dokonać:
a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych PayU (Platnosci.pl): kart debetowych, kart kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem,
b) przelewem,
c) za pobraniem.
4.7. Niezbędne do zrealizowania płatności dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU (Platnosci.pl) są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
4.8. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu wysyłki towaru lub usług do Klienta.
4.9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Drukarnie faktur VAT oraz faktur korygujących na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji. Drukarnia oraz klient zobowiązani są do przechowywania przesłanych faktury zgodnie z przepisami §6-§8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528). Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na stronie www.openprint.pl, wybierając podstronę „moje konto”, a następnie „faktury”.
4.10. W przypadku wybrania opcji "Odbiór osobisty" Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w terminie 30 dni od otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail i/lub telefonicznej). Zamówienia nieodebrane w tym terminie będą utylizowane. Aby dokonać odbioru osobistego klient musi znać numer zamówienia lub posiadać przy sobie fakturę VAT, a jeśli to zlecenie do odbioru przez kuriera, również będzie wymagany numer zamówienia. Towar nie zostanie wydany w przypadku braku powyższych informacji.
4.11. Za przechowywanie towaru klienta, który wrócił bez wcześniejszej zgody pracownika Drukarni pod adres Drukarni, klient będzie obciążony kwotą 50 zł netto/dzień pod warunkiem, że klient wcześniej dokonywał zamówienia w Drukarni. Jeśli towar jest wysłany przez klienta, którego danych nie ma w systemie kwota jest naliczana maksymalnie do 3 dni roboczych, następnie towar odsyłany na koszt klienta pod adres, z którego dotarł do firmy z doliczeniem kosztu tej wysyłki. Wówczas towar wysyłany jest za pobraniem.

V Warunki reklamacji

5.1. Drukarnia obowiązana jest dostarczyć towar nie obarczony wadami.
5.2. Klient może złożyć reklamacje w sprawach dotyczących zamówionych towarów.
5.3. W przypadku Klientów będących konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im gdy dostarczony towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedane (towaru) z umową.
5.4. Reklamację można wnieść:
- w przypadku Klientów będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu;
- w przypadku Klientów nie będących Konsumentami – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru towaru – w zakresie reklamacji jakościowej.
5.5. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@openprint.pl lub w formie pisemnej należy kierować na adres: OpenPrint.pl, ul. Naramowicka 266 C, 61-601 Poznań. Reklamację można złożyć poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia na stronie „zamówienie” lub , w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia przez Klienta.
5.6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
5.7. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W terminie tym Drukarnia udzieli odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.
5.8. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. Gdy jest to niewystarczające, możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesłania zwrotu zostanie zwrócony Klientowi.
5.9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje:
a) w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami prawo do:
- żądania usunięcia wady;
- wymiany wadliwych towarów na wolne od wad;
- złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Drukarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Drukarnię albo Drukarnia nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Drukarnię usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
b) w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami – Klient może żądać wyłącznie wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych niedogodności. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.
5.10. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila.
5.11. Po czasie wskazanym w ust. 5.10 powyżej postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone, a reklamacja uznana za oddaloną (nie dotyczy Klientów będących Konsumentami).
5.12. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta.
5.13. Nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Drukarnie odrzucone. Taka sytuacja może również mieć miejsce przy wznawianiu projektu do druku. Uszlachetnienie produktu w postaci folii lub lakieru UV może powodować również widoczną zmianę kolorystyki produktu. Zmiana ta nie może być podstawą do składania reklamacji przez Kontrahenta dotyczącej kolorystyki Produktu.
5.14. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji i jeśli taka zostanie zgłoszona zostanie przez Drukarnie odrzucona ze względu na różnice technologiczne ekranów oraz drukarek.
5.15. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia, a zamówienie uznaje się za wykonane poprawnie:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: odchylenia od formatu +/-1 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja +/-1 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) +/-1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,18 mm,
e) przy wybiórczym lakierowaniu UV pasowanie rysunku i warstwy lakieru - tolerancja do 1 mm,
f) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
Odchylenia te nie mogą być podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Drukarnię odrzucone.
5.16. Za błędnie wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia lub inne zdeformowanie uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni, a tym samym nie może podlegać reklamowaniu.
5.17. Za błędnie wykonaną warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
5.18. Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany przy Kurierze sprawdzić ją. W razie stwierdzenia szkody związanej z przesyłką kurierską należy sporządzić protokół szkody wspólnie z kurierem, który jest podstawą reklamacji. Brak protokołu szkody jest podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
5.19. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
5.20. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego OpenPrint.pl są przykładowymi i mogą nieznacznie różnić się od tych, które są stosowane w procesie druku. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
5.21. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane.
5.22. Drukarnia dopełni wszelkich starań, aby Zlecenie zrealizować i wysłać w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza jednak możliwość wydłużenia podanego terminu z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 2 dni robocze. Opóźnienia realizacji w zakresie wskazanych terminów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta, nie stanowi podstawy do reklamacji i nie upoważnia Klienta do odstąpienia od umowy.
5.23. Jeśli opóźnienie z powodów wskazanych w punkcie 5.22. przekroczy 2 dni, Klient ma prawo do otrzymania rekompensaty w wysokości 1% wartości Zlecenia za każdy jej dzień, jednak łączna wartość rekompensaty zostaje ograniczona do 5% wartości Zlecenia.

VI Odstąpienie od umowy klientów będących konsumentami

6.1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.
6.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tym samym Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zamówienia druku z własną grafiką (tj. materiały poligraficzne wydrukowane pod wytyczne klienta z jego indywidualną grafiką).
6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.
6.4. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właściciela Drukarni (OpenPrint.pl Paweł Frieske z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 266C, e-mail: kontakt@openprint.pl) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od umowy. 6.5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący konsumentem może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, który jednak nie jest konieczny.
6.6. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Klient będący konsumentem ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu zamieszkania na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy towaru. Drukarnia przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Klienta będącego konsumentem i według procedury dotyczącej składania zamówień.
6.7. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Drukarnia zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Drukarnię), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował Drukarnię o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6.9. Drukarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.10. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: OpenPrint.pl, ul. Naramowicka 266 C, 61-601 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował Drukarnię o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący konsumentem odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Drukarnia ponosi koszty zwrotu towaru.
6.11. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby towar spełniał następujące warunki:
- nie był używany;
- nie został w żaden sposób zniszczony;
- jest kompletny;
- nadaje się do dalszej odsprzedaży.

VII Pliki graficzne i prawa własności intelektualnej

7.1. Nadesłania grafik należy dokonać poprzez wysłanie ich w umówiony sposób Drukarni w postaci plików komputerowych we właściwym formacie.
a) w przypadku wybory sprawdzania pliku "Automatyczne" nadesłane pliki graficzne nie są w żaden sposób sprawdzane przez Konsultantów Drukarni. Za błędy w nich zawarte odpowiada wyłącznie Klient. 
b) w przypadku wyboru sprawdzania pliku "Ręczne (przez Konsultanta)" Konsultant dokona, poza sprawdzaniem automatycznym ręcznego sprawdzenia plików w zakresie m.in. zachowania bezpiecznych marginesów.
W żadnym z powyższych przypadków Drukarnia nie odpowiada za wartości merytoryczne czy indywidualne założenia Klienta związane np. z kolejnością, czy orientacją stron projektu graficznego.
7.2. Klient poprzez przesłanie materiałów (projektów graficznych, słownych lub słowno-graficznych itp.), oświadcza, że:
a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych, słownych lub graficzno-słownych, które zamieścił na portalu OpenPrint.pl lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji lub wzory graficzne, słowne lub graficzno-słowne umieszczane przez niego na portalu OpenPrint.pl stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
b) wzory graficzne, słowne i graficzno-słowne umieszczane przez niego na platformie OpenPrint.pl nie naruszają praw osób trzecich.
7.3. Drukarnia nie odpowiada za treść materiałów przesłanych oraz za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Klienta. Jeżeli jednak Zamówienie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające przyjęte normy obyczajowe, a zostaną one dostrzeżone przez Drukarnie, ta ma prawo odmówić jego realizacji. Dodatkowo Drukarnia może odmówić realizacji każdego Zamówienia bez podawania przyczyny. Odmowa może mieć miejsce nawet po wniesieniu opłaty przez Klienta.
7.4. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na stronie danego towaru lub usługi na www.openprint.pl.
7.5. Pliki podlegają wstępnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną w Drukarni, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail wysłany na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją nadesłanych plików graficznych. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia plików uszkodzonych lub w błędnym formacie.
7.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zamówienia do realizacji i nie można przerwać procesu produkcji.
7.7. Wszystkie dane przesłane do Drukarni podlegają bezterminowej archiwizacji.
7.8. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plików graficznych. Nie ponosi również odpowiedzialności za dostarczenie plików w nieprawidłowy sposób lub dostarczenie uszkodzonych plików.
7.9. Drukarnia może użyć projektów realizowanych w drukarni, tj. jako wykorzystane do druku oraz zaprojektowane w studio graficzne Drukarni jako materiał na stronie www.openprint.pl/realizacje bez konsultacji z Klientem.

VIII Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.
8.2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
8.3. Drukarnia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.openprint.pl i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Drukarni Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@openprint.pl.
8.4. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią, a Klientem nie będącym Konsumentem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni OpenPrint.pl.
8.5. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
8.6. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia umieszczenia regulaminu na stronie Drukarni.
8.7. O zamiarze zmiany regulaminu Drukarnia zawiadamia Klienta przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
8.8. W razie zmiany regulaminu, do zamówień, które zostały potwierdzone przez Klientów w czasie obowiązywania poprzedniego regulaminu, stosuje się postanowienie regulaminu w brzmieniu aktualnym w chwili wysłania potwierdzenia zamówienia.
8.9. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania informacji o tej zmianie oraz wysłaniu nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
8.10. Jeżeli Drukarnia otrzyma od Klienta, w ciągu 7 dni, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym (usunięcie konta Klienta).
8.11. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie Drukarni. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.openprint.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8.12. Własność intelektualna: Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej platformy OpenPrint.pl, której właścicielem jest Drukarnia (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Drukarni.
8.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.